Waarom

machines keuren

Misschien vraagt u zich wel af waarom het belangrijk is om regelmatig uw machines te laten keuren. Hier is een vrij simpel antwoord voor: Voor de veiligheid van u en uw werknemers.

Door jaarlijks uw machines en arbeidsmiddelen te keuren bent u zeker van de betrouwbaarheid. Incidenten worden hierdoor voorkomen. Ook met de inspectie, het is namelijk verplicht om periodiek een keuring uit te voeren.

CE-ESTER is een keurmerk van kwaliteit. Wij zorgen voor betrouwbare en goedwerkende machines in een veilige werkomgeving.

De 4 pijlers

Wettelijke verplichting voor werkgevers

Aan de hand van 4 pijlers wordt toegelicht wat er voor werkgevers verplicht is, om zo de veiligheid van de werknemers te kunnen waarborgen.

1. ArboRI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

 • Bedrijven met minder dan 25 personen in dienst kunnen een erkende branche RI&E gebruiken. Boven de 25 werknemers dient een RI&E getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige. Ook als er geen erkend branche model is dient de RI&E getoetst te worden.

Voor de RI&E kunt u over het algemeen terecht bij een ARBO bureau of bedrijf.

2. Verdiepende RI&E

Een RI&E is pas compleet als álle risico’s binnen uw organisatie zijn geïnventariseerd. Wilt u aan de wettelijke volledigheidseis voldoen, dan doet u dus een aanvullende RI&E. Dit zijn enkele onderwerpen van een verdiepende RI&E:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Machineveiligheid
 • Beeldschermwerk
 • Explosiegevaar (ATEX)
 • Bijzondere groepen zoals jeugdigen

De aanvullende RI&E kunnen wij uitvoeren bij ons Machine Safety bedrijf. Ook daaruit vloeiende aanpassingen pakken we graag op. Zo voeren wij de complete Safety Upgrade voor u uit.

3. Periodieke keuring arbeidsmiddelen

De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, die eisen stelt aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek, is in Nederland vervat in het Arbobesluit hoofdstuk 7 (Veiligheid van arbeidsmiddelen en specifieke risico’s). Het Arbobesluit valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. De hierin opgenomen eisen gelden zowel voor nieuwe als reeds in gebruik zijnde elektrische arbeidsmiddelen.

Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatig inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen. Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

Wij nemen de periodieke keuringen voor uw bedrijf graag op ons. Samen creëren we een veilige omgeving voor uw werknemers.

4. Instructie

Werkgevers zijn ook verplicht om instructie en voorlichting te geven over werkzaamheden. Dit is vastgelegd in artikel 8 van de Arbowet. Enkele alinea’s uit dit artikel:

 • De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
 • Indien binnen de onderneming jeugdige werknemers werkzaam zijn, houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.

Enkele voorbeelden waarbij werknemers specifiek over de arbeid gerelateerde risico’s voorgelicht moeten zijn:

 • Werken met gevaarlijke stoffen;
 • Werken met arbeidsmiddelen waaraan risico’s verbonden kunnen zijn (bijvoorbeeld valgevaar bij hoogwerkers, knelgevaar bij machines met bewegende delen, etc.);
 • Werken in bijzondere omstandigheden (zoals werken op hoogte);

Bij deze pijler kunnen wij u verder helpen betreft veiligheidsinstructiekaarten.

De veiligheid van u en uw personeel

Het werken met werkplaatsmachines en arbeidsmiddelen brengt risico’s met zich mee. Om uw veiligheid en dat van uw personeel te kunnen waarborgen is het belangrijk om uw werkplaatsmachines en arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren.

Wanneer uw werkplaatsmachines en arbeidsmiddelen niet volledig veilig in gebruik zijn, kan dit leiden tot ongelukken op de werkvloer. Door uw werkplaatsmachines en arbeidsmiddelen jaarlijks te laten keuren kunnen incidenten voorkomen worden. CE-ESTER Keuringsbedrijf help u graag bij het creëren van een veilige en betrouwbare werkomgeving voor u en uw personeel.

Voorkom stilstand

Een reden om uw werkplaatsmachines en arbeidsmiddelen te keuren waar minder snel aan gedacht wordt is het voorkomen van stilstand. Periodieke keuringen zorgen voor een langere levensduur van uw werkplaatsmachines en arbeidsmiddelen.

Doordat deze langer meegaan voorkomt u ingrijpende reparaties of vervangingen. Dit maakt de kans dat u uw werkzaamheden stil moet leggen kleiner. 

Wij keuren graag uw machines

U ziet het, er zijn genoeg redenen om uw machines en arbeidsmiddelen te laten keuren. CE-ESTER neemt dit graag uit handen. Wij werken en plannen efficiënt, zo kunnen inspecties van uw machines gecombineerd worden en besparen we beide tijd.

Neem gerust contact op, onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten?

Stel je vraag